Gender Data Gap konferens

How to Avoid the Gender Data Gap in a Digitized Transportation Infrastructure

27 maj 2020, Stockholm

Det pågår en spännande utveckling inom digitaliseringen av den byggda miljön. Teknik är ett viktigt verktyg för att kunna säkerställa hållbar utveckling och vi som driver denna process har ett ansvar för att nya teknologier stödjer och leder till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt inkluderande samhälle.


Bara några exempel:

  • Virtuella verklighetsglasögon kan få kvinnor att känna sig yr, eftersom under tiden för dess utveckling testades den huvudsakligen på män och ingen hänsyn togs därför till att kvinnor har en annan balansorientering än män. Tänk om vi nu behöver använda virtuella verklighetsglasögon i utvecklingen av nya verktyg och bättre design. Skulle kvinnor ens kunna delta i detta arbete?
  • Vi alla känner till ”Hollywood heart attack” som egentligen visar bara de viktigaste manliga symptomen inför en hjärtinfarkt. Vad händer om vi utvecklar appar som skulle ge oss tidiga varningstecken om vårt hälsotillstånd men som baseras på symptom som inte gäller för kvinnor?

Uppgifterna som våra digitala verktyg bygger på borde vara representativa för alla sina användare och ingen teknologisk utveckling borde förutsätta att vi alla är likadana. Data borde vara inkluderande, representativa och spårbara med hänsyn till skillnader om kön, ålder, kultur m.m.

Just detta blir temat för vår kommande konferens. Vi kommer att lägga särskilt fokus på transportinfrastruktur eftersom den är en så väsentlig del av den byggda miljön. Vi ser att smart infrastruktur blir mer och mer cementet mellan samhällets byggstenar: från att stödja elektrifierade autonoma fordon som minskar miljöpåverkan, till att ge korrekt information för räddningstjänster som rycker ut i staden … och så mycket mer.

Konferensen kommer att adressera frågan om hur könsklyftan i data ska kunna undvikas i en alltmer digitaliserad transportinfrastruktur. Frågan kommer att behandlas utifrån både ett tekniskt och ett systemperspektiv. Vårt mål är att öka medvetenheten om hur brådskande denna fråga är för beslutsfattare och ledare som driver utvecklingen av infrastruktur i den byggda miljön.


Bakgrund

På uppdrag av Road2Science kompetenscentrum har Teknikkvinnor Sverige AB gjort en mindre kartläggningsstudie om jämställdheten inom vägtekniksektorn. Syftet var att få en djupare förståelse av den nuvarande könsfördelningen på olika hierarkiska nivåer inom vägtekniksektorn i Europa och USA, inom både akademin och industrin.

Data från de tillfrågade visar tydligt att andelen kvinnor minskar ju högre upp i hierarkin man tittar. Ladda ner kartläggningen

Baserad på bland annat kartläggningens slutsatser har Road2Science identifierat könsklyftan i data ”Gender Data Gap” som en viktig utmaning i samhällsutvecklingen och kommer att fortsätta arbetet för att motverka detta inom digitaliseringen av transportinfrastruktursektorn. Den kommande konferensen är ett av de första stegen i denna riktning.

Mer information om konferensen kommer inom kort.